เยี่ยมชมส่วนงานเพื่อรับฟังและหาแนวทางความร่วมมือด้าน Social Engagement กับ Policy Advocacy

วันที่ 8 สิงหาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.อารี จำปากลาย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม พร้อมด้วยทีมบริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร. ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริการวิชาการ และคณะจากกองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหิดล ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมส่วนงานเพื่อรับฟังและหาแนวทางความร่วมมือด้าน Social Engagement กับ Policy Advocacy (MUSEF Executive Visit) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยส่วนงานได้นำเสนอแนวทาง (approach) และกิจกรรมด้านการรับใช้สังคม (Social Engagement) และนโยบายชี้นำสังคม (Policy Advocacy) ณ ห้องสระบัว (109) ชั้น 1 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

กิจกรรมครั้งนี้ ส่วนงานได้นำเสนอโครงการด้านการรับใช้สังคม (Social Engagement) จำนวน 6 โครงการ ซึ่งเป็นโครงการวิจัยที่ได้รับการรับรองจากมหาวิทยาลัย ภายใต้โครงการพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยมหิดลกับสังคม (2563-2565) ได้แก่

 1. การวิจัยเพื่อพัฒนาแนวทางการขยายผลต้นแบบการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในโรงเรียน (โรงเรียนฉลาดเล่น)
  โดย รศ.ดร.ปิยวัฒน์ เกตุวงศา
 2. การพัฒนาศักยภาพกลไกบูรณาการระดับพื้นที่เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะเด็ก : พื้นที่ต้นแบบอำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี โดย ผศ.ดร.กนกวรรณ ธราวรรณ
 3. CSE for Deaf Girls and Women โดย ผศ.ดร.กนกวรรณ ธราวรรณ
 4. การสร้างเสริมสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัวเปราะบางในพื้นที่ชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดย รศ.ดร.สุชาดา ทวีสิทธิ์
 5. การเสริมความแข็งแกร่งในการให้บริการด้านสุขภาพจิตตามลำดับขั้นของอาการอย่างมีประสิทธิภาพแก่เด็กและเยาวชน โดย รศ.ดร.ภูเบศร์ สมุทรจักร
 6. การพัฒนาชุดข้อมูลและเครื่องมือเพื่อสนับสนุนการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในเด็กและเยาวชนไทย โดย อาจารย์ ดร.ดียาฮ์ อนันตาเลีย วิดยาสตาริ

นำเสนอโครงการนโยบายชี้นำสังคม (Policy Advocacy) จำนวน 4 โครงการ ได้แก่

 1. การเรียนรู้นโยบายการสูงวัยในที่เดิมจากแนวปฏิบัติที่เหมาะสม: การถอดบทเรียนจากประสบการณ์ของประเทศญี่ปุ่นและสิงคโปร์ สู่การขับเคลื่อนนโยบายด้านการจัดการที่อยู่อาศัยสําหรับผู้สูงอายุในประเทศไทย โดย อาจารย์ ดร.ณปภัช สัจนวกุล
 2. การปฏิบัติของนายหน้าและนายจ้างกับสภาพการทำงานของแรงงานต่างชาติในไต้หวัน โดย รศ.ดร.สุดารัตน์ มุสิกะวงศ์
 3. การคาดประมาณประชากรของประเทศไทย พ.ศ. 2553-2583 โดย ศ.ดร.ปราโมทย์ ประสาทกุล
 4. การศึกษาสถานการณ์การบริโภคอาหาร ความมั่นคงทางอาหาร และความรอบรู้ด้านอาหารของประชากรไทย โดย ผศ.ดร.สิรินทร์ยา พูลเกิด

ภาพกิจกรรม
https://www.facebook.com/media/set?vanity=IPSRMAHIDOLUNIVERSITY&set=a.527781042479310