MU : The Way Forward 2022

วันที่ 26 สิงหาคม 2565 รศ.ดร.อารี จำปากลาย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม พร้อมด้วย รศ.ดร.มนสิการ กาญจนะจิตรา รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และ รศ.ดร.จงจิตต์ ฤทธิรงค์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาคุณภาพหลักสูตร เข้าร่วมการเสวนาสภามหาวิทยาลัยมหิดล MU : The Way Forward 2022 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รวมถึงการหาแนวทางเพื่อการบูรณาการร่วมกัน เพื่อผลักดันมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นมหาวิทยาลัยที่ยั่งยืน จัดโดย สภามหาวิทยาลัยมหิดล ในการเสวนาครั้งนี้ รศ.ดร.อารี จำปากลาย ได้นำเสนอข้อมูล 3 ประเด็น ได้แก่ 1. พันธกิจหรือโครงสร้างในส่วนงานที่สร้างความยั่งยืนให้กับมหาวิทยาลัยมหิดล 2. แนวทางการบูรณาการความร่วมมือระหว่างส่วนงานของมหาวิทยาลัยมหิดล ในการผลักดันพันธกิจหรือโครงการของส่วนงาน 3. บทบาทของสภามหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยในการช่วยผลักดันพันธกิจหรือโครงการของส่วนงาน ณ ศูนย์ประชุมและอาคารจอดรถมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา