More Than Happiness: ม.แดนแห่งความสุข

โครงการสนับสนุนระบบปัญญานิเวศเพื่อสร้างเสริมมหาวิทยาลัยแห่งความสุขสู่องค์กรสุขภาวะที่ยั่งยืน สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต หัวหน้าโครงการฯ และคณะทำงานฯ โดยได้รับโดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดงานเวทีเสวนา More Than Happiness: ม.แดนแห่งความสุข วันที่ 29 สิงหาคม 2565 รูปแบบ Hybrid ณ โรงแรมแกรนด์ ริชมอนด์ นนทบุรี และผ่านโปรแกรม Zoom Meeting โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสื่อสารความสำเร็จผ่านเวทีเสวนาและการจัดแสดงบูธนิทรรศการ เพื่อท้าทาย “มหาวิทยาลัยแห่งความสุข” สู่นโยบายระดับประเทศ และได้รับเกียรติจาก คุณพงษ์ศักดิ์ ธงรัตนะ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวต้อนรับ ผศ.ร.ท.ทพ.ชัชชัย คุณาวิศรุต รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวรายงาน คุณวันนี นนท์ศิริ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กล่าวเปิดงาน

ภายในงานพบกับ นิทรรศการเส้นทางนำเสนอผลงาน “More Than Happiness ม.แดนแห่งความสุข” เป็นการบอกเล่าบทสรุปและผลสำเร็จของโครงการฯที่ได้ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยแห่งความสุขที่ผ่านมา และการก้าวต่อไปของโครงการฯในอนาคต พร้อมทั้งจัดเวทีเสวนา ภายใต้หัวข้อ “More Than Happiness ม.แดนแห่งความสุข” ที่พูดถึงประเด็นแนวทางการขับเคลื่อนโครงการฯที่ผ่านมา ความสำเร็จ ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการก้าวเดินของโครงการฯในระยะต่อไป กับวิทยากรพิเศษ โดย ผศ.ร.ท.ทพ.ชัชชัย คุณาวิศรุต รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล รศ.นพ.รณภพ เอื้อพันธเศรษฐ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี งานบริหารการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คุณวันนี นนท์ศิริ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รศ.ดร.ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยความสุขคนทำงานแห่งประเทศไทย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล รศ.ดร.จรัมพร โห้ลำยอง รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล และอ.ดร.นุชราภรณ์ เลี้ยงรื่นรมย์ อาจารย์ประจำสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

ภาพกิจกรรม

https://www.facebook.com/media/set?vanity=IPSRMAHIDOLUNIVERSITY&set=a.541847821072632

ติดตามข่าวสารดี ๆ จากโครงการได้ที่ : http://www.happythaiuniversity.com/allnews