Monitoring and Evaluation of HIV/AIDS Programs

รศ.ดร.อมรา สุนทรธาดา พร้อมคณะ จัดการอบรมระยะสั้นหลักสูตรภาษาอังกฤษ เรื่อง “Monitoring and Evaluation of HIV/AIDS Programs” ให้แก่นักวิชาการต่างประเทศ จำนวน 4 ท่าน ณ ห้องอัญชัญ 2 (319-2) ชั้น 3 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันฯ

ชมภาพทั้งหมด >>