Migration in Asia: Reflections on Empirical and Conceptual Foundations

รศ.ดร.สุรีย์พร พันพึ่ง ผู้อำนวยการ พร้อมด้วย คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาของสถาบันฯ และบุคคลภายนอก เข้าร่วมรับฟังการเสวนาพิเศษ หัวข้อ “Migration in Asia: Reflections on Empirical and Conceptual Foundations” วิทยากรโดย Prof. Ronald Skeldon, Emeritus Professor, University of Sussex ณ ห้องสระบัว (109) ชั้น 1 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันฯ

ชมภาพทั้งหมด >>