Migration Bridges in EURASIA

ผศ.ดร.ภูเบศร์ สมุทรจักร รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วย ผศ.ดร.เฉลิมพล แจ่มจันทร์ เข้าร่วมประชุมนานาชาติ Migration Bridges in EURASIA โดยในการประชุมนี้ ผศ.ดร.เฉลิมพล แจ่มจันทร์ นำเสนอผลงานวิชาการประเภท Oral Presentation เรื่อง Migrant Children and Education for All in Thailand ณ เมืองฮานอย สาธารณรัฐเวียดนาม