ต้อนรับคณะนักวิจัยจาก Maybank ASEAN Research Center of the Asia School of Business

วันที่ 7 ธันวาคม 2565 เวลา 11.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาดา ทวีสิทธิ์ รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย และการคลังและพัสดุ พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.สุดารัตน์ มุสิกะวงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ การสร้างเครือข่าย และบริการวิชาการ และรองศาสตราจารย์ ดร.จรัมพร โห้ลำยอง รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ ให้การต้อนรับ Tan Zhai Gen, Research Manager, Maybank ASEAN Research Center of the Asia School of Business และคณะนักวิจัย รวมทั้งสิ้น 4 ท่าน ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานเพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัยร่วมกัน ณ ห้องประชุมทานตะวัน (403) สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล