ประชุมความร่วมมือการสร้างเครือข่ายเพื่อสนับสนุนการใช้ Life-course approach

วันที่ 11 ตุลาคม 2565 รศ.ดร.อารี จำปากลาย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล พร้อมด้วย รศ.ดร. นพ.ตะวันชัย จิรประมุขพิทักษ์ รศ.ดร.สุชาดา ทวีสิทธิ์ และ รศ.ดร.จงจิตต์ ฤทธิรงค์ ร่วมประชุมออนไลน์กับ Dr.Maya Abi Chahine, Dr.Ritu Sadana และ Dr.Hsin-yi Lee จาก WHO เพื่อปรึกษาหารือเรื่องความร่วมมือในการสร้างเครือข่ายเพื่อสนับสนุนการใช้ Life-course approach ในการวิจัยและการนำผลการวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์เพื่อรองรับสังคมสูงวัย