ปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 17 สิงหาคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.อารี จำปากลาย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประธานหลักสูตร คณาจารย์ และบุคลากร ให้การต้อนรับนักศึกษาใหม่ 4 หลักสูตร ได้แก่ 1. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประชากรศาสตร์ประยุกต์และการวิจัยทางสังคม (หลักสูตรนานาชาติ) 2. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม 3. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประชากรและสุขภาพทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์ (หลักสูตรนานาชาติ) 4. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม (หลักสูตรไทย) ในงานปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 จำนวน 18 คน ได้แก่ คนไทย จำนวน 8 คน คนต่างชาติ จำนวน 10 คน ประกอบด้วยประเทศอินเดีย ปากีสถาน จีน เนปาล อินโดนีเซีย เมียนมา และไทย ณ ห้องประชุมประชาสังคมอุดมพัฒน์ (101) ชั้น 1 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล