IPSR Million Challenges

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยวัฒน์ เกตุวงศา และคณะ ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการลดพฤติกรรมเนือยนิ่งในหัวข้อ IPSR Million Challenges ภายใต้กิจกรรมเสวนาใต้ชายคาประชากร โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมคณะผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาสถาบันฯ เข้าร่วมรับฟังและร่วมกิจกรรมการยืดเหยียดร่างกาย ณ ห้องสระบัว (109) ชั้น 1 สถาบัน