International Marriage and Labor Migration in Asia and the Pacific Region

ผศ.ดร.มาลี สันภูวรรณ์ อาจารย์ประจำสถาบันฯ เข้าร่วมการประชุม International Marriage and Labor Migration in Asia and the Pacific Region และนำเสนอผลงานวิชาการเรื่อง International Labor and Marriage Migration:  A Case of Thailand ณ สาธารณรัฐเกาหลี