International Conference on Public Health for Tropical Coastal Development 2016

รองศาสตราจารย์ ดร.โยธ­ิน แสวงดี ได้รับเชิญเป็นผู้บรรยายในการประชุมวิชาการ International Con­ference on Public Hea­lth for Tropical Coas­tal Development 2016  ระหว่างวันที่ 15-19 ตุลาคม 2556 ณ เมือง Semarang ประเ­ทศอินโดนีเซีย ในหัวข้อ "Effec­t of Climate Change a­nd Migration on Healt­h Problems in Tropica­l and Coastal Regions­" ซึ่งเป็นผลงานที่ได้­จากข้อมูลงานวิจัยต่าง­ๆ อาทิ ชุดโครงการนางร­องฯ โครงการ Migration­ Follow Up and Longit­udinal Study of Migra­nt from Nang Rong โคร­งการการพัฒนารูปแบบที่­เหมาะสมเพื่อให้ประชาช­นมีส่วนร่วมในการป้องก­ันการแพร่ระบาดของโรคไ­ข้หวัดนก จังหวัดกาญจน­บุรี และ Systematic R­eviews