How to Get Published

กลุ่มภารกิจสุขภาพโลกมหิดล (MUGH) จัดเสวนาพิเศษในหัวข้อ “How to Get Published” โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิทั้งไทยและต่างประเทศให้เกียรติเป็นวิทยากร ได้แก่ Dr.Bill Summerskill , Dr.Kenji  Shibuya จาก The Lancet และ ดร.ภญ.ศรีเพ็ญ ตันติเวสส จาก HITAP เพื่อให้ความรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านเทคนิคการเขียนบทความตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ  โดยมีผู้เข้าร่วมการเสวนาฯ ครั้งนี้ จำนวนทั้งสิ้น 130 คน ณ ห้องประชาสังคมอุดมพัฒน์ (101) ชั้น 1 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันฯ

ชมภาพทั้งหมด >>