Happy Family Talks

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดเสวนาออนไลน์ Happy Family Talks  ครอบครัวมีสุข คนทำงานมั่นคง องค์กรมั่งคั่ง สู้วิกฤต โควิด-19 เรื่อง "สถานการณ์ครอบครัวอบอุ่นกับ New Normal วิถีชีวิตใหม่หลังโควิด-19"
โดยมีผู้ร่วมเสวนาในมุมมองที่หลากหลาย อาทิ คุณณัฐยา บุญภักดี ผู้อำนวยการ สำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว (สำนัก 4) สสส. รองศาสตราจารย์ ดร.อารี จำปากลาย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล รองศาสตราจารย์ ดร.ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยความ สุขคนทำงานแห่งประเทศไทย (TCHS)  ดร.ภูวนาท คุนผลิน พิธีกรแห่ง Club Friday และแขกรับเชิญที่เป็นตัวแทนจากครอบครัว คนทำงาน และองค์กร โดยมี คุณลอร่า-ศศิธร วัฒนกุล ดำเนินรายการ 
 
สามารถติดตามรับชมรายการย้อนหลังได้ที่  https://www.facebook.com/885475428453289/videos/3968347339906734/