EURA-NET Project Meeting

รศ.ดร.สุรีย์พร พันพึ่ง ผู้อำนวยการของสถาบันฯ พร้อมด้วย น.ส.ภัทราภรณ์ จึงเลิศศิริ นักปฏิบัติการวิจัย เข้าร่วมประชุม 4th EURA-NET Project Meeting ณ ประเทศฮังการี