Connecting the Mekong through Education and Training (COMET)

ศ. เกียรติคุณ ดร.ปราโมทย์ ประสาทกุล พร้อมด้วยคณะผู้บริหารของสถาบันฯ ให้การต้อนรับและร่วมประชุมกับ Professor  Luther Luedtke, President and CEO of the Education Development Center, Inc (EDC)  และคณะ ในโอกาสร่วมทำงานกับสถาบันฯ ในโครงการ "Connecting the Mekong through Education and Training (COMET) รวมทั้ง การสร้างความสัมพันธ์กับสถาบันฯ ด้านงานวิจัย และด้านการศึกษาในภาพรวม ณ ห้องทานตะวัน (403) ชั้น 4 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันฯ