AUN-QA Quality Assurance

รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรของสถาบันฯ ให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA จากกองพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล ณ ห้องสระบัว (109) ชั้น 1 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันฯ