อบรมเชิงปฏิบัติติการหัวข้อ “Writing Self-Assessment Report (SAR) for Successful AUN-QA Programme Assessment (Version 4.0)”

วันที่ 9-10 มกราคม 2566 รศ.ดร.จงจิตต์ ฤทธิรงค์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาคุณภาพหลักสูตร และเจ้าหน้าที่งานบริหารการศึกษา สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการอบรมเชิงปฏิบัติติการหัวข้อ “Writing Self-Assessment Report (SAR) for Successful AUN-QA Programme Assessment (Version 4.0)” โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.อารี จำปากลาย ผู้อำนวยสถาบันฯ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการอบรม และวิทยากร จำนวน 4 ท่าน ได้แก่ รศ.ชวลิต วงษ์เอก AUN-QA Expert and Assessor, ผศ.ดร.อรลัชชา ศิวรักษ์ วิทยาลัยนานาชาติ, ผศ.ดร.กภ.วรินทร์ กฤตยาเกียรณ คณะกายภาพบำบัด และ อ.ดร.วีรเดช พันธ์วิศวาส วิทยาลัยนานาชาติ ในการบรรยายให้ความรู้แก่คณาจารย์ของสถาบันฯ โดยฝึกปฏิบัติ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ในการทำ AUN-QA ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ณ ห้องสระบัว (109) ชั้น 1 สถาบันฯ