ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนนโยบายสำหรับแรงงานในภาคเกษตรกรรม

ระหว่างวันที่ที่ 25-26 พฤศจิกายน 2565 รศ.ดร.สุดารัตน์ มุกสิกะวงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ การสร้างเครือข่าย และบริการวิชาการ และ รศ.ดร.ธีรนงค์ สกุลศรี สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนนโยบายสำหรับแรงงานในภาคเกษตรกรรม (Agriculture Policy Dialogue) ร่วมกับ คุณอดิศร เกิดมงคล เครือข่ายองค์กรด้านประชากรข้ามชาติ คุณ Paul Buckley ผู้แทนโครงการความร่วมมืออาเซียน – ออสเตรเลีย เพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ ASEAN-Australia Counter-Trafficking (ASEAN-ACT) องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) และมหาวิทยาเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างพื้นที่แลกเปลี่ยนทางวิชาการและเครือข่ายความร่วมมือด้านแรงงานกับกลุ่มเครือข่ายภายในประเทศและระหว่างประเทศ ณ โรงแรมไอบิส สไตล์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องในการดำเนินนโยบายด้านแรงงาน องค์กรนายจ้าง ตัวแทนผู้ประกอบการ กลุ่มแรงงานภาคเกษตร และเครือข่ายแรงงานเกษตรกรภาคเหนือ เข้าร่วมในการประชุมครั้งนี้ด้วย