A Demographic Look at Pain

คณาจารย์ นักวิจัย และนักศีกษาของสถาบันฯ ต้อนรับ Dr.Zachary Zimmer, Professor – Canada Research Chair in Aging and Community จาก Mount Saint Vincent University ประเทศแคนนาดา เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “A Demographic Look at Pain” ภายใต้กิจกรรมเสวนาใต้ชายคาประชากร ณ ห้องสระบัว (109) ชั้น 1 สถาบันฯ