วันคล้ายวันสถาปนาสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ครบรอบปีที่ 46

รศ.ดร.สุดารัตน์ มุสิกะวงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ การสร้างเครือข่าย และบริการวิชาการ และนางจำเริญศรี เขียวแก่ หัวหน้างานหน่วยทรัพยากรบุคคล ตัวแทนสถาบันฯ เข้าร่วมงานเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ครบรอบปีที่ 46 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชลัท ศานติวรางคณา ผู้อำนวยการสถาบันโภชนาการ และคณะ ให้การต้อนรับ และรับมอบเงินทำบุญจากสถาบันฯ เพื่อใช้ในกิจกรรมบริการวิชาการด้านการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านอาหารและโภชนาการเพื่อความยั่งยืน ณ ห้องประชุมอารี วัลยะเสวี ชั้น 2 สถาบันโภชนาการ ม.มหิดล