เพิ่มศักยภาพเด็กไทยด้วย “โรงเรียนฉลาดเล่น”

MUSEF Webinar จัดสัมมนาพิเศษเรื่อง เพิ่มศักยภาพเด็กไทยด้วย “โรงเรียนฉลาดเล่น” โดยมีคุณศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และ รศ.ดร.ปิยวัฒน์ เกตุวงศา สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากร ดำเนินรายการโดยคุณพัทธ์ ชนภัณฑารักษ์

สามารถติดตามย้อนหลังได้ที่ Facebook: MUSEF Conference
https://www.facebook.com/musefconference