ประชุมวิชาการนานาชาติด้านการเเพทย์เเละการสาธารณสุข (SICMPH 2024)

วันที่ 10 กรกฎาคม 2567 เวลา 8.30-10.00 น. ศ.เกียรติคุณ ดร.ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา ที่ปรึกษาสถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการจัดการประชุมวิชาการนานาชาติด้านการเเพทย์เเละการสาธารณสุข Siriraj Conference in Medicine and Public Health (SICMPH 2024) Theme: Healthcare Sustainability “ครบทุกสาขา ครบทุกวิชาชีพ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) เพิ่มความเข้าใจในสาระสำคัญของงาน PMAC และความสำคัญของงาน PMAC ต่อจุดยืนของประเทศไทยในเวทีสุขภาพโลก (Global Health) รวมถึงการผลักดันประเด็นต่างๆ ในระดับโลก (2) ระดมความเห็นเรื่องทิศทางอนาคตของงาน PMAC และการวางจุดยืนให้ประเทศไทยยังได้รับความสนใจในประเด็น Global Health จากนานาประเทศ (3) เพิ่มความสนใจต่องาน PMAC สำหรับเยาวชนและผู้สนใจ Global Health ท่านอื่นๆ ในประเทศไทย ณ อาคารศรีสวรินทิรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล

ภาพกิจกรรม

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=IPSRMAHIDOLUNIVERSITY&set=a.950979733492770