นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Department of Economics and Finance, Poznan University ประเทศโปแลนด์

วันที่ 4 กรกฎาคม 2567 คุณ Muhammad Ichsan Fadillah นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Department of Economics and Finance, Poznan University ประเทศโปแลนด์ ได้เข้าพบและพูดคุยกับ รศ. ดร.เฉลิมพล แจ่มจันทร์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล และ ผศ. ดร.ดุสิตา พึ่งสำราญ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร เพื่อรายงานตัว และขอคำแนะนำด้านการวิจัยเกี่ยวกับความก้าวหน้าในการดำเนินงานสู่เป้าหมายของการพัฒนาอย่างยั่งยืนของประเทศต่าง ๆ ในอาเซียน โดยมีกำหนดการร่วมงานวิจัยกับสถาบันฯ ในช่วงวันที่ 1-14 กรกฎาคม 2567