เตรียมความพร้อม IGSCPP

วันที่ 4 กรกฎาคม 2567 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประชากรและสุขภาพทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์ (หลักสูตรนานาชาติ) ได้จัดฝึกซ้อมการนำเสนองานแบบปากเปล่าและโปสเตอร์ ของนักศึกษาจำนวน 7 คน ซึ่งจะนำเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการ the 15th International Graduate Students Conference on Population and Public Health Sciences (IGSCPP) ณ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2567 โดยอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ได้ร่วมฟังการนำเสนอดังกล่าว พร้อมทั้งถ่ายทอดเทคนิคการนำเสนอเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความมั่นใจให้แก่นักศึกษา

ภาพ

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=IPSRMAHIDOLUNIVERSITY&set=a.947286430528767