ประชุมสมัชชาครอบครัวระดับชาติ ประจำปี 2567 ภายใต้แนวคิด พลังสร้างสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรต่อครอบครัว : การเสริมพลังวัยทำงานกับระบบการดูแลครอบครัว

วันที่ 2 กรกฎาคม 2567 รศ.ดร.มนสิการ กาญจนะจิตรา รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล ร่วมเป็นวิทยากรในประเด็น “การส่งเสริมสมดุลชีวิตการทำงานและชีวิตครอบครัว” ในงานประชุมสมัชชาครอบครัวระดับชาติ ประจำปี 2567 ภายใต้แนวคิด พลังสร้างสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรต่อครอบครัว : การเสริมพลังวัยทำงานกับระบบการดูแลครอบครัว จัดโดย กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ระหว่างวันที่ 1-3 กรกฎาคม 2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ แนวทางในการดำเนินงานด้านครอบครัวอย่างสร้างสรรค์ระหว่างครอบครัวและผู้แทนจากทุกภาคส่วน และจัดทำสรุปข้อเสนอเชิงนโยบายด้านครอบครัว ประจำปี 2567 ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ กรุงเทพมหานคร

ภาพ

https://www.facebook.com/media/set?vanity=IPSRMAHIDOLUNIVERSITY&set=a.947918080465602