ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The International Society for Quality-of-Life Studies (ISQOLS) ครั้งที่ 22

ระหว่างวันที่ 24 – 28 มิถุนายน 2567 อ.ดร.นุชราภรณ์ เลี้ยงรื่นรมย์ และ นส.สุภรต์ จรัสสิทธิ์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The International Society for Quality-of-Life Studies (ISQOLS) ครั้งที่ 22 ในหัวข้อเรื่อง “Human Happiness and Wellbeing in an Uncertain World” ณ เมืองโคตา คินาบาลู (Kota Kinabalu) ประเทศมาเลเซีย ซึ่งเป็นงานประชุมที่ส่งเสริมการศึกษาวิจัยด้านคุณภาพชีวิต ความสุข และความอยู่ดีมีสุข เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และนำไปสู่การขับเคลื่อนเชิงนโยบาย โดย อ.ดร.นุชราภรณ์ เลี้ยงรื่นรมย์ ได้นำเสนอเรื่อง “ Prevalence and Correlates of Depression among Thai University Students: A Nationwide Study” และ นส.สุภรต์ จรัสสิทธิ์ นำเสนอเรื่อง “Engaging a Multigenerational Workforce in Universities: A Survey Using HAPPINOMETER” ในวันที่ 27 มิถุนายน 2567

ภาพกิจกรรม

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=IPSRMAHIDOLUNIVERSITY&set=a.943450354245708