การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับส่วนงานตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2567

ระหว่างวันที่ 25-26 มิถุนายน 2567 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับคณะกรรมการการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับส่วนงานตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2567 โดยมี ศาสตราจารย์ นพ.ชัยรัตน์ ฉายากุล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานคณะกรรมการฯ ทั้งนี้ ได้ร่วมรับฟัง รองศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมพล แจ่มจันทร์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม นำเสนอข้อมูลภาพรวมของสถาบันฯ จากนั้น วันที่ 26 มิถุนายน 2567 ส่วนงานได้ร่วมรับฟังการนำเสนอผลการตรวจประเมินฯ พร้อมข้อคิดเห็นเพิ่มเติมจากคณะกรรมการ เพื่อนำจุดแข็งและแนวทางปฏิบัติที่ดีไปพัฒนาส่วนงานให้มีการดำเนินงานที่เป็นเลิศ ณ ห้องสระบัว (109) ชั้น 1 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

ภาพกิจกรรม

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=IPSRMAHIDOLUNIVERSITY&set=a.942318757692201