ศูนย์วิจัยความสุขคนทำงานแห่งประเทศไทย (TCHS) ร่วมกับงานสร้างเสริมสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จัดอบรม AR2H สร้าง “ทีมผู้นำสุขภาพ (Health Leader)”

วันที่ 4 มิถุนายน 2567 รศ.ดร.ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต อ.ดร.นุชราภรณ์ เลี้ยงรื่นรมย์ และคณะทำงานศูนย์วิจัยความสุขฯ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล ร่วมเป็นวิทยากรในการสร้าง “ทีมผู้นำสุขภาพ (Health Leader)” ด้วยหลักสูตร AR2H ภายใต้โครงการ Healthy Together with Health Leader ณ ห้องประชุม 101 อาคาร SiMR คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ภาพกิจกรรม

https://www.facebook.com/media/set?vanity=IPSRMAHIDOLUNIVERSITY&set=a.929592305631513