งานประชุมประกาศเจตนารมณ์การป้องกันการคุกคามทางเพศ

วันที่ 4 มิถุนายน 2567 รศ.ดร.สุชาดา ทวีสิทธิ์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล เป็นวิทยากรกระบวนการในกิจกรรมสร้างความเข้าใจเรื่องรูปแบบพฤติกรรมการคุกคามทางเพศในโลกการทำงาน ตลอดจนบรรยายแนวทางดำเนินงานเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหานี้ ในงานประชุมประกาศเจตนารมณ์การป้องกันการคุกคามทางเพศ จัดโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับภาคีเครือข่าย ณ  ห้องประชุม 201 อาคารเรียนรู้ของ สสส. โดยมีเจ้าหน้าที่ของ สสส. และเจ้าหน้าที่จากองค์กรภาคีเครือข่ายของ สสส. รวมทั้งสื่อมวลชนเข้าร่วมงาน 120 คน

ภาพกิจกรรม

https://www.facebook.com/media/set?vanity=IPSRMAHIDOLUNIVERSITY&set=a.929439008980176