กิจกรรมสานสัมพันธ์สี่หลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 28 พฤษภาคม 2567 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์สี่หลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.มนสิการ กาญจนะจิตรา รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ กล่าวเปิดงาน โดยช่วงเช้าจัดกิจกรรมทักทายทำความรู้จัก กล่าวความรู้สึกต่อการเรียนในรั้ว IPSR และกิจกรรม Icebreaker Activities ณ ห้องสระบัว (109) ชั้น 1 สถาบันฯ จากนั้น ช่วงบ่ายได้นำนักศึกษาและศิษย์เก่าร่วมกิจกรรม Workshop มอบให้บัดดี้ ณ สวนสามพราน ปฐม ออร์แกนิกวิลเลจ
..
กิจกรรมครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาทุกหลักสูตรได้เกิดความคุ้นเคย และเป็นแนวทางหนึ่งที่ทำให้ทั้งนักศึกษา คณาจารย์ ศิษย์เก่า และเจ้าหน้าที่สถาบันฯ ได้มีโอกาสพบปะ แลกเปลี่ยน เรียนรู้ และทำกิจกรรมร่วมกัน อันก่อให้เกิดความสามัคคี มีความพร้อมในการศึกษา และมีเครือข่ายในการทำงานต่อไปในอนาคต

ภาพกิจกรรม

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=IPSRMAHIDOLUNIVERSITY&set=a.924956342761776