การอบรมหลักสูตร “การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ NVivo”

วันที่ 27 พฤษภาคม 2567 รศ.ดร.เฉลิมพล แจ่มจันทร์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม กล่าวเปิดการอบรมหลักสูตรระยะสั้น ประจำปี 2567 เรื่อง “การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ NVivo” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27-29 พฤษภาคม 2567 โดยได้รับเกียรติจาก คุณสุภรต์ จรัสสิทธิ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ/ นักปฏิบัติการวิจัย (ผู้ชำนาญการพิเศษ) และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมลพรรณ อิศรภักดี ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ในประเด็นต่างๆ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมที่ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ ได้ทราบหลักการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และมีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือช่วยวิเคราะห์ ณ ห้องราชาวดี (326) ชั้น 3 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล

ภาพกิจกรรม

https://www.facebook.com/media/set?vanity=IPSRMAHIDOLUNIVERSITY&set=a.924376622819748