อบรมนักวิจัยโครงการสุขภาพและการทำงานของแรงงานต่างด้าวผู้หญิงหลังการระบาดของโควิด-19: อำนาจทับซ้อนและการเปรียบเทียบในประเทศมาเลเซียและประเทศไทย

วันที่ 23 พฤษภาคม 2567 โครงการสุขภาพและการทำงานของแรงงานต่างด้าวผู้หญิงหลังการระบาดของโควิด-19: อำนาจทับซ้อนและการเปรียบเทียบในประเทศมาเลเซียและประเทศไทย (WOMEN MIGRANTS’ HEALTH AND WORK AFTER COVID-19: AN INTERSECTIONAL AND COMPARATIVE STUDY IN MALAYSIA AND THAILAND) ได้รับทุนสนับสนุนจากมูลนิธิส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน (PRORIGHTS FOUNDATION) นำโดย ดร.ศรีประภา เพชรมีศรี รองประธานมูลนิธิฯ และคุณศันสนีย์ สุทธิศันสนีย์ จัดอบรมนักวิจัยโครงการฯ โดยมี รศ.ดร.กฤตยา อาชวนิจกุล และคุณกุลภา วจนสาระ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับเชิญเป็นวิทยากรร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็น Gender and International Migration ให้แก่ทีมนักวิจัยโครงการฯ ได้แก่ อาจารย์ ดร.สพ.ญ.สรัญญา สุจริตพงศ์ รศ.ดร.ธีรนงค์ สกุลศรี รศ.ดร.สุชาดา ทวีสิทธิ์ คุณกัญญา อภิพรชัยสกุล คุณพงษ์ศักดิ์ หมื่นศักดา คุณเบญจมาศ รอดภัย นักศึกษา และเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิฯ ณ ห้องสระบัว (109) ชั้น 1 สถาบันฯ

ภาพกิจกรรม

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=IPSRMAHIDOLUNIVERSITY&set=a.922035036387240