ประชุมการสรุป (ร่าง) ข้อเสนอ “มหาวิทยาลัยแห่งความสุขสู่องค์กรสุขภาวะอย่างยั่งยืน” เป็นนโยบายกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2567 – 2570

วันที่ 21 พฤษภาคม 2567 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องสระบัว (109) ชั้น 1 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล และออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting โครงการศูนย์วิชาการมหาวิทยาลัยแห่งความสุขกับการสร้างเสริมสุขภาพอย่างยั่งยืน สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับสำนักสนับสนุนองค์กรสุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) พร้อมด้วยภาคีเครือข่ายมหาวิทยาลัยแห่งความสุขกว่า 60 แห่งทั่วประเทศ จัดประชุมการสรุป (ร่าง) ข้อเสนอ “มหาวิทยาลัยแห่งความสุขสู่องค์กรสุขภาวะอย่างยั่งยืน” เป็นนโยบายกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2567 – 2570 เพื่อนำข้อเสนอแนะจากที่ประชุมมาปรับเป็นข้อเสนอฯ ฉบับสมบูรณ์ พร้อมเสนอต่อกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมภายในเดือนกรกฎาคม 2567

ดร.สัมพันธ์ ศิลปนาฎ ประธานกรรมการบริหารแผน 4 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม และได้เน้นย้ำว่า สสส. ให้ความสำคัญกับการมีสุขภาวะที่ยั่งยืน โดยมุ่งเน้นประเด็นสำคัญ ได้แก่ สุขภาพจิต อาหาร แอลกอฮอล์ บุหรี่  “อยากเห็นสุขภาวะอย่างยั่งยืนของบุคลากรที่เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัย ส่งผ่านไปถึง นิสิต/นักศึกษา ที่เป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศชาติ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า มหาวิทยาลัยภาคีเครือข่ายทุกแห่ง จะมีสุขภาวะที่ยั่งยืน และร่วมกันนำ ข้อเสนอ “มหาวิทยาลัยแห่งความสุขสู่องค์กรสุขภาวะอย่างยั่งยืน” เป็น “นโยบายมหาวิทยาลัยแห่งความสุขสู่องค์กรสุขภาวะอย่างยั่งยืน” ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ต่อไป

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต ผู้จัดการโครงการฯ นำเสนอ (ร่าง) ข้อเสนอ “มหาวิทยาลัยแห่งความสุขสู่องค์กรสุขภาวะอย่างยั่งยืน” ให้ที่ประชุมฯ ร่วมกันอภิปรายและให้ข้อเสนอแนะ สรุปเป็นข้อเสนอฯ ฉบับสมบูรณ์ พร้อมเสนอต่อกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมต่อไป

ศาสตราจารย์นายแพทย์วชิร คชการ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล กล่าว ยินดีที่มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นหนึ่งในภาคีเครือข่ายมหาวิทยาลัยแห่งความุขต้นแบบที่ได้ร่วมขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยแห่งความสุขร่วมกับอีกกว่า 60 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ และพร้อมที่จะร่วมผลักดัน “มหาวิทยาลัยแห่งความสุขสู่องค์กรสุขภาวะอย่างยั่งยืน” เป็นนโยบายกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2567 – 2570 และกล่าวขอบคุณในนามคณะผู้ประสาน ศูนย์วิชาการมหาวิทยาลัยแห่งความสุขกับการสร้างเสริมสุขภาพอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยมหิดล

คุณวันนี นนท์ศิริ ผู้ช่วยปลัดกระทรวง การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ให้ข้อเสนอแนะ ว่า “การประชุมครั้งนี้เป็นประโยชน์ต่อการปรับรายละเอียดของ (ร่าง) ข้อเสนอฯ เนื่องจากได้รับความร่วมมือจากหลายภาคีเครือข่ายในมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ และเห็นด้วยอย่างยิ่งว่าการสร้างเสริม “มหาวิทยาลัยแห่งความสุขสู่องค์กรสุขภาวะอย่างยั่งยืน” มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคลและสถาบันความรู้ของประเทศ พร้อมทั้งกล่าวปิดการประชุม

ภาพกิจกรรม

https://www.facebook.com/media/set?vanity=IPSRMAHIDOLUNIVERSITY&set=a.920815326509211