การปฏิรูปกฎหมายคนเข้าเมืองเพื่อตอบโจทย์ประเทศไทยภายใต้บริบทสังคมสูงอายุ: ข้อเสนอจากภาคส่วนต่างๆต่อการแก้ไขกฎหมายคนเข้าเมือง และการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนประชากร

วันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม 2567 ศ.เกียรติคุณ ดร.อภิชาติ จำรัสฤทธิรงค์ ที่ปรึกษาสถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล เป็นวิทยากรร่วมเสวนาเรื่อง “การปฏิรูปกฎหมายคนเข้าเมืองเพื่อตอบโจทย์ประเทศไทยภายใต้บริบทสังคมสูงอายุ: ข้อเสนอจากภาคส่วนต่างๆต่อการแก้ไขกฎหมายคนเข้าเมือง และการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนประชากร” ซึ่งจัดโดย คณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน สภาผู้แทนราษฎร ณ อาคารรัฐสภา เขตดุสิต กรุงเทพฯ โดยมี ผศ.ดร.สักกรินทร์ นิยมศิลป์ และ รศ.ดร.เฉลิมพล แจ่มจันทร์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ เข้าร่วมการเสวนาด้วย

ภาพกิจกรรม

https://www.facebook.com/media/set?vanity=IPSRMAHIDOLUNIVERSITY&set=a.920204973236913