อบรมจริยธรรมการวิจัย เรื่อง “ประเด็นจริยธรรมการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 8”

วันที่ 17 พฤษภาคม 2567 รศ.ดร.เฉลิมพล แจ่มจันทร์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม กล่าวเปิดการอบรมจริยธรรมการวิจัย เรื่อง “ประเด็นจริยธรรมการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 8” จัดโดย คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย เพื่อเผยแพร่แนวทางและประเด็นสำคัญเกี่ยวกับจริยธรรมการวิจัยในคน และเพื่อสร้างความตระหนักด้านจริยธรรมการวิจัยให้แก่ผู้เข้ารับการอบรม โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ปราโมทย์ ประสาทกุล กล่าวถึงที่มาของจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ และจรรยาบรรณนักวิจัย, รองศาสตราจารย์ ดร.ชาย โพธิสิตา และ รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรนงค์ สกุลศรี ร่วมพูดคุยในหลายประเด็นที่น่าสนใจ ได้แก่ 1.หลักจริยธรรมการวิจัยที่สำคัญทางด้านสังคมศาสตร์ พฤติกรรมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ 2. การวิจัยในกลุ่มเปราะบาง และการรักษาความลับ 3. กระบวนการขอความยินยอมจากอาสาสมัคร/เกณฑ์การพิจารณาการขอความยินยอมจากอาสาสมัคร 4.ประโยชน์และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์ ดำเนินรายการ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.จรัมพร โห้ลำยอง

นอกจากนี้ ยังได้รับเชิญวิทยากรจากภายนอกมาร่วมพูดคุยในประเด็นที่น่าสนใจต่างๆ ดังนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรชัย ชันยากร ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการด้านข้อมูลส่วนบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมพูดคุยในประเด็น Personal data sharing agreement, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โษฑศ์รัตต ธรรมบุษดี ประเด็น PDPA กับการใช้ข้อมูลบุคคลในเชิงวิจัยด้านสังคมศาสตร์, รองศาสตราจารย์ ดร.สูติเทพ ศิริพิพัฒนกุล คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเด็นจริยธรรมการใช้ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการวิจัย ดำเนินรายการโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สิรินทร์ยา พูลเกิด

ในช่วงบ่าย รองศาสตราจารย์ ดร.ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต ได้แชร์ประสบการณ์การทำงานและร่วมพูดคุยในประเด็น กลไกและกระบวนการดำเนินงานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ และการเตรียมตัวของนักวิจัยในการขอการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ จากนั้น ได้จัดกิจกรรมฝึกปฏิบัติการกลุ่ม โดยมีทีมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนของสถาบันฯ คอยให้คำแนะนำ ณ ห้องประชุมประชาสังคมอุดมพัฒน์ (101) ชั้น 1 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

ภาพกิจกรรม

https://www.facebook.com/media/set?vanity=IPSRMAHIDOLUNIVERSITY&set=a.918202326770511