แถลงข่าวเปิดตัวโครงการวิจัยเรื่อง “การคาดประมาณขนาดประชากรหลากหลายทางเพศ และสถานการณ์ชีวิตและสุขภาพของ LGBTQ+”

วันที่ 16 พฤษภาคม 2567 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย รศ.ดร.กฤตยา อาชวนิจกุล ที่ปรึกษาโครงการฯ คุณกุลภา วจนสาระ หัวหน้าโครงการฯ ว่าที่ร้อยตรี นิพนธ์ ดาราวุฒิมาประกรณ์ และนักวิจัยโครงการ ได้รับทุนสนับสนุนจาก สำนักงานสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการวิจัยเรื่อง “การคาดประมาณขนาดประชากรหลากหลายทางเพศ และสถานการณ์ชีวิตและสุขภาพของ LGBTQ+” โดยได้รับเกียรติจาก คุณภรณี ภู่ประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ (สำนัก 9) สสส., คุณกาญจนา ภู่มาลี ผู้แทนสำนักงานสถิติแห่งชาติ, ศ.ดร.ปัทมา ว่าพัฒนวงศ์ ผู้แทนคณะทำงานวิชาการพัฒนาวิธีการคาดประมาณฯ และอาจารย์ประจำสถาบันวิจัยประชากรและสังคม และ คุณวาดดาว ชุมาพร ผู้แทนภาคประชาสังคมด้านประชากรเพศหลากหลาย ร่วมนำเสนอความสำคัญของการคาดประมาณขนาดประชากรหลากหลายทางเพศ LGBTQ+” ณ ห้อง 201 ชั้น 2 อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กรุงเทพฯ ดำเนินรายการโดย รศ.ดร.กฤตยา อาชวนิจกุล

ภาพกิจกรรม

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=IPSRMAHIDOLUNIVERSITY&set=a.917446150179462