สถาบันฯ จัดอบรมเรื่อง การวิจัยติดตามและประเมินผล

วันที่ 13 พฤษภาคม 2567 รศ.ดร.เฉลิมพล แจ่มจันทร์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม กล่าวเปิดการอบรมหลักสูตรระยะสั้น ประจำปี 2567 เรื่อง “การวิจัยติดตามและประเมินผล” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-15 พฤษภาคม 2567 โดยได้รับเกียรติจาก ศ.เกียรติคุณ ดร.อภิชาติ จำรัสฤทธิรงค์ รศ.ดร.อมรา สุนทรธาดา รศ.ดร.ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต ผศ.ดร.พจนา หันจางสิทธิ์ รศ.ดร.จรัมพร โห้ลำยอง รศ.ดร.ตะวันชัย จิรประมุขพิทักข์ อ.ดร.สพญ.สรัญญา สุจริตพงศ์ คุณสุภรต์ จรัสสิทธิ์ และ ดร.กมลชนก ขำสุวรรณ ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ในประเด็นต่างๆ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้และมีทักษะในการวิจัยติดตามและประเมินผล สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองและหน่วยงาน ณ ห้องสระบัว (109) ชั้น 1 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล

ภาพกิจกรรม

https://www.facebook.com/media/set?vanity=IPSRMAHIDOLUNIVERSITY&set=a.915702850353792