อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์มหาวิทยาลัย ด้านการศึกษา (MU-ADP#4)

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2567 เวลา 08.30 – 16.30 น. อ.ดร.นงนุช จินดารัตนาภรณ์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์มหาวิทยาลัย ด้านการศึกษา (MU-ADP#4) หัวข้อ Fundamental concepts of student assessment รุ่นที่ 1 ณ ศูนย์ประชุมมหิดลสิทธาคาร ม.มหิดล ศาลายา โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้อาจารย์ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของอาจารย์และสามารถประเมินผลการเรียนการสอนได้อย่างเป็นระบบและเหมาะสมกับกลุ่มผู้เรียน รวมทั้งให้อาจารย์มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรู้ร่วมกัน รวมทั้งระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนเป็นการสร้างเครือข่ายอาจารย์ต่อไปในอนาคต

ภาพกิจกรรม

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=IPSRMAHIDOLUNIVERSITY&set=a.915036240420453