ศึกษาดูงาน ณ สมาคมพราวและมูลนิธิส่งสริมเครือข่ายคุณภาพชีวิตแรงงาน (LPN) จังหวัดสมุทรสาคร

วันที่ 7 พฤษภาคม 2567 อาจารย ดร.นรา ขำคม อาจารย ดร.นุชราภรณ เลี้ยงรื่นรมย และเจ้าหน้าที่งานบริหารการศึกษา สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล นำนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประชากรและสุขภาพทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์ (หลักสูตรนานาชาติ) จำนวน 6 คน เข้าร่วมการศึกษาดูงานรายวิชา PRPS 644 MIGRATION AND HEALTH และPRPS 639 GLOBAL HEALTH POLICY เขาศึกษาดูงาน ณ สมาคมพราว และมูลนิธิสงเสริมเครือขายคุณภาพชีวิตแรงงาน (LPN) จังหวัดสมุทรสาคร

ภาพกิจกรรม

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=IPSRMAHIDOLUNIVERSITY&set=a.913079380616139