สัมมนาพัฒนาการจัดการงานวิจัยและการเรียนการสอนหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 34

วันที่ 1-3 พฤษภาคม 2567 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการสัมมนาพัฒนาการจัดการงานวิจัยและการเรียนการสอนหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 34 ณ โรงแรม ณ ทรีธารา จ.สมุทรสงคราม เพื่อบูรณาการและทบทวนพันธกิจด้านการเรียนการสอน งานวิจัย และงานบริการวิชาการ และงานวิเทศสัมพันธ์ของสถาบันฯ โดยมี รศ.ดร.เฉลิมพล แจ่มจันทร์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ กล่าวเปิดการสัมมนาฯ และ ผศ.ดร.พจนา หันจางสิทธิ์ ในฐานะประธานกล่าวสรุปผลการสัมมนาฯ ครั้งที่ 33 ณ โรงแรม ณ ทรีธารา จ.สมุทรสงคราม และการดำเนินงานที่ผ่านมา โดยได้ร่วมกันหารือในประเด็นต่างๆ ดังนี้

  • ก้าวไปข้างหน้าด้วยคลัสเตอร์วิจัย ดำเนินรายการโดย รศ. ดร.จงจิตต์ ฤทธิรงค์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย
  • แนวทางการส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารด้านการวิจัย ร่วมพูดคุยโดย ว่าที่ร้อยตรี นิพนธ์ ดาราวุฒิมาประกรณ์ และกาญจนา เทียนลาย ดำเนินรายการโดย กัญญา อภิพรชัยสกุล
  • แนวทางและหลักเกณฑ์การใช้ AI ในงานของนักศึกษา ดำเนินรายการโดย รศ. ดร.มนสิการ กาญจนะจิตรา รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
  • ขยายฐานผู้เรียน: เพิ่มการเข้าถึงนักศึกษาปริญญาตรี ดำเนินรายการโดย รศ. ดร.มนสิการ กาญจนะจิตรา
  • ค้นหาแนวทางปรับปรุงบริการวิชาการ ดำเนินรายการโดย รศ. ดร.มนสิการ กาญจนะจิตรา รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
  • วิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรเพื่อสนับสนุนการวิจัยและการศึกษา ดำเนินรายการโดย ผศ. ดร.ดุสิตา พึ่งสำราญ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
  • หารือการทำ AUN-QA โดย รศ. ดร.มนสิการ กาญจนะจิตรา รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และ รศ. ดร.จงจิตต์ ฤทธิรงค์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย

ภาพกิจกรรม

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=IPSRMAHIDOLUNIVERSITY&set=a.909467787643965