การเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุน

วันที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 9.00-16.00 น. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล จัดบรรยาย “การเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุน” โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.เฉลิมพล แจ่มจันทร์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ กล่าวเปิดงาน และต้อนรับทีมวิทยากรจากสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล ได้แก่ น.ส.ณัฏฐณิชย์ ศรีมาเสริม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ผู้ชำนาญการพิเศษ) / ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล / เลขานุการสถาบันฯ ร่วมพูดคุยในหัวข้อ “ประสบการณ์การขอตำแหน่งที่สูงขึ้น และเทคนิคในการทำผลงาน”

นอกจากนี้ ยังมีทีมวิทยากรของสถาบันฯ ได้แก่ น.ส.กมลชนก ขำสุวรรณ นักปฏิบัติการวิจัย (ผู้ชำนาญการพิเศษ) น.ส.กัญญา อภิพรชัยสกุล นักปฏิบัติการวิจัย (ผู้เชี่ยวชาญ) ว่าที่ ร.ต.นิพนธ์ ดาราวุฒิมาประกรณ์ นักปฏิบัติการวิจัย (ผู้ชำนาญการพิเศษ) ร่วมพูดคุยในหัวข้อ “ปัญหาการทำ R2R ผ่านประสบการณ์” และนายภาสกร บุญคุ้ม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ผู้ชำนาญการพิเศษ) ร่วมพูดคุยในหัวข้อ “การใช้ ONE-SHEET R2R OUTLINE ในงานเชิงวิเคราะห์” ณ ห้องสระบัว (109) ชั้น 1 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

ภาพกิจกรรม

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=IPSRMAHIDOLUNIVERSITY&set=a.907124827878261