การตรวจสุขภาพ ประจำปี 2567

วันที่ 25 เมษายน 2567 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม จัดกิจกรรม “การตรวจสุขภาพ ประจำปี 2567” เพื่อให้บุคลากรได้มีโอกาสคัดกรองโรคเบื้องต้น สามารถประเมินภาวะสุขภาพ รวมถึงการแก้ไขปัญหาสุขภาพ และส่งเสริมให้บุคลากรดูแลสุขภาพอย่างสม่ำเสมอ ในปีนี้ นอกจากตรวจสุขภาพกายแล้ว ยังมีการตรวจสุขภาพใจ ด้วยเครื่อง Biofeedback Max Pulse และมีการให้คำปรึกษาเบื้องต้น

ในช่วงบ่าย ได้จัดกิจกรรม I(PSR) Care about U: ตระหนักรู้สุขภาพใจ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ฉลิมพล แจ่มจันทร์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ กล่าวเปิดงาน และต้อนรับทีมวิทยากรจากศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 ในโอกาสบรรยายให้ความรู้เรื่อง “การดูแลสุขภาพจิตในการทำงาน” ณ ห้องสระบัว (109) ชั้น 1 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล

ภาพกิจกรรม

https://www.facebook.com/media/set?vanity=IPSRMAHIDOLUNIVERSITY&set=a.904720294785381