นำเสนอผลการศึกษาโครงการการมีส่วนร่วมทางสังคมของผู้พิการในประเทศไทยผ่านการทำงานจิตอาสา

วันที่ 19 เมษายน 2567 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล ร่วมกับสถาบันราชสุดา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจำปี 2566 จัดการประชุมการนำเสนอผลการศึกษา “โครงการการมีส่วนร่วมทางสังคมของผู้พิการในประเทศไทยผ่านการทำงานจิตอาสา” โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.เฉลิมพล แจ่มจันทร์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล กล่าวเปิดการประชุม อ.ดร.วีระแมน นิยมพล สถาบันราชสุดา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี กล่าวความเป็นมาของโครงการฯ อ.ดร.นรา ขำคม ในฐานะหัวหน้าโครงการฯ นำเสนอข้อค้นพบ/ สรุปผลการนำเสนอ/ และกล่าวปิดการประชุม ผศ.ดร.ปารณีย์ วิสุทธิพันธุ์ สถาบันราชสุดา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี รับฟังความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องสระบัว (109) ชั้น 1 สถาบันฯ และออนไลน์ผ่านทาง Zoom Meeting

ภาพกิจกรรม

https://www.facebook.com/media/set?vanity=IPSRMAHIDOLUNIVERSITY&set=a.901197291804348