ประชุมหารือเรื่องการผลิตและต่อยอดงานวิจัย ร่วมกับวิทยาลัยนานาชาติ

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.จงจิตต์ ฤทธิรงค์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย และรองศาสตราจารย์ ดร.มนสิการ กาญจนะจิตรา รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล เข้าร่วมประชุมร่วมกับประธานกลุ่มสาขาบริหารธุรกิจ วิทยาลัยนานาชาติ รองประธานกลุ่มสาขาฯ และผู้อำนวยการกลุ่มสาขาฯ เพื่อหารือเรื่องการผลิตและต่อยอดงานวิจัยของคณาจารย์ทั้งสองหน่วยงาน และความร่วมมือในการพัฒนารายวิชาศึกษาทั่วไป โดยมุ่งเน้นในเรื่อง Silver Economy หรือเศรษฐกิจสูงวัย ณ อาคารอาทิตยาทร วิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดล

ภาพกิจกรรม

https://www.facebook.com/media/set?vanity=IPSRMAHIDOLUNIVERSITY&set=a.900039338586810