ทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ ประจำปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2567 ศ.เกียรติคุณ ดร.ปราโมทย์ ประสาทกุล ที่ปรึกษาสถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล และในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิพัฒนาการวิจัยประชากรและสังคม ได้มอบทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ ประจำปีการศึกษา 2565 ให้กับนายถิรวัฒน์ วรรณพฤกษ์ ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ภายใต้ชื่อวิทยานิพนธ์เรื่อง “การปรับตัวเข้าสู่การเป็นแรงงานแพลตฟอร์มภาคบริการ : กรณีศึกษาพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล” โดยมี รศ.ดร.สุรีย์พร พันพึ่ง เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา