งานสงกรานต์ ประจำปี 2567

วันที่ 11 เมษายน 2567 รศ.ดร.เฉลิมพล แจ่มจันทร์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวเปิดกิจกรรมงานสงกรานต์ ประจำปี 2567 “เล่นเส้น เล่นน้ำ สำราญใจ” เพื่อสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย โดยมี คณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักวิจัย เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วมงานดังกล่าว ณ ห้องประชุมประชาสังคมอุดมพัฒน์ (101) ชั้น 1 สถาบันฯ

ในปีนี้ สถาบันฯ จัดพิธีสรงน้ำพระพุทธรูป รดน้ำขอพรอาจารย์ผู้ใหญ่ พิธีมอบรางวัลแก่นักกีฬาบุคลากรมหิดล ประจำปี 2567 และจัดกิจกรรมการแข่งขันทำอาหาร “ครัวประชากรประลองยุทธ์” เพื่อสร้างความผ่อนคลาย และการมีส่วนร่วมในองค์กร ภายใต้กิจกรรม Happy Workplace (องค์กรแห่งความสุข)