การอบรมหลักสูตรการวิจัยเชิงคุณภาพ

วันที่ 25 มีนาคม 2567 รศ.ดร.เฉลิมพล แจ่มจันทร์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวเปิดการอบรมหลักสูตรระยะสั้น ประจำปี 2567 หลักสูตร “การวิจัยเชิงคุณภาพ” ระหว่างวันที่ 25-29 มีนาคม 2567 โดยมี ผศ.ดร.พิมลพรรณ อิศรภักดี และ รศ.ดร.กาญจนา ตั้งชลทิพย์ ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 16 คน ได้แก่ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา มหาวิทยาลัยรามคำแหง

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ด้านกิจกรรมทางกายประเทศไทย (TPAK) สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล  สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย สำนักงานวิจัย วิชาการและนวัตกรรม คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้และมีทักษะในการวิจัยเชิงคุณภาพ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานในหน่วยงานของตนได้ ณ ห้องราชาวดี (326) ชั้น 3 สถาบันฯ

ภาพกิจกรรม

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=IPSRMAHIDOLUNIVERSITY&set=a.886595406597870