ต้อนรับคณะจากวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่ 26 มีนาคม 2567 รศ.ดร.เฉลิมพล แจ่มจันทร์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย รศ.ดร.มนสิการ กาญจนะจิตรา รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ รศ.ดร.จงจิตต์ ฤทธิรงค์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย รศ.ดร.ภูเบศร์ สมุทรจักร และ รศ.ดร.ธีรนงค์ สกุลศรี ให้การต้อนรับคณะจากวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดล (MUIC) ได้แก่ รศ.ดร.วีระ ปาติยเสวี ผศ.ดร.ธนฤกษ์ ธนกิจสมบัติ และ ผศ.ดร.ศุภรา คภะสุวรรณ ในโอกาสเข้าร่วมประชุมเพื่อหารือความร่วมมือด้านงานวิจัยเรื่อง Silver economy ณ ห้องประชุมทานตะวัน (403) ชั้น 3 สถาบันฯ

ภาพกิจกรรม

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=IPSRMAHIDOLUNIVERSITY&set=a.887207453203332