การประชุม Exchange effort โครงวิจัยการบูรณาการโครงการสุขภาพในโรงเรียน สพฐ.

วันที่ 13 มีนาคม 2567 โครงวิจัยการบูรณาการโครงการสุขภาพในโรงเรียน สพฐ. โดย รศ.ดร.ภูเบศร์ สมุทรจักร อ.ดร.บุรเทพ โชคธนานุกุล และคุณกัญญาพัชร สุทธิเกษม สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล ร่วมกับ มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ จัดการประชุม Exchange effort ครั้งที่ 5 ร่วมกับภาคีเครือข่ายสาธารณสุข เพื่อหาข้อสรุปในการจัดการประชุมระหว่างผู้บริหารระดับสูงของ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข และ สสส. ณ โรงแรมอมารี แอร์พอร์ต ดอนเมือง กรุงเทพฯ